Lieferliste Beschaffung 1953
FKF 12163 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4101"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12164 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4102"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12165 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4103" Foto(s) vorhanden      
FKF 121xx 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4104"       Verbleib ist unbekannt
FKF 121xx 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4105"       Verbleib ist unbekannt
FKF 121xx 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4106"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12167 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4107" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
FKF 12168 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4108" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
FKF 121xx 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4109"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12170 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4110"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12174 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4111" Foto(s) vorhanden      
FKF 121xx 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4112"       Verbleib ist unbekannt
Alpers 107xx 1953 34 E A1-bm DB "Klv 11-4113" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Alpers 107xx 1953 34 E A1-bm DB "Klv 11-4114"       Verbleib ist unbekannt
Alpers 107xx 1953 34 E A1-bm DB "Klv 11-4115"       Verbleib ist unbekannt
Alpers 10787 1953 34 E A1-bm DB "Klv 11-4116" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
Alpers 107xx 1953 34 E A1-bm DB "Klv 11-4117"       Verbleib ist unbekannt
Alpers 107xx 1953 34 E A1-bm DB "Klv 11-4118"       Verbleib ist unbekannt
Alpers 107xx 1953 34 E A1-bm DB "Klv 11-4119"       Verbleib ist unbekannt
Alpers 107xx 1953 34 E A1-bm DB "Klv 11-4120"       Verbleib ist unbekannt
Beilhack 26xx 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4121"       Verbleib ist unbekannt
Beilhack 2626 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4122"       Verbleib ist unbekannt
Beilhack 26xx 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4123"       Verbleib ist unbekannt
Beilhack 2625 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4124" Foto(s) vorhanden      
Beilhack 26xx 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4125"       Verbleib ist unbekannt
Beilhack 2627 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4126"       Verbleib ist unbekannt
Beilhack 2628 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4127" Foto(s) vorhanden      
Beilhack 26xx 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4128" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Beilhack 2624 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4129"       Fahrzeug wurde verschrottet
Beilhack 26xx 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4130"       Verbleib ist unbekannt
Beilhack 26xx 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4131"       Verbleib ist unbekannt
Beilhack 26xx 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4132" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Alpers 107xx 1953 34 E A1-bm DB "Klv 11-4133"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12169 1953 E.Gl.Kw. 6 DB A1-bm DB "Klv 11-4134" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
? ? 1953 GBA A1-bm DB "Klv 11-4135"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2011-2024 by nebenfahrzeuge.de